WCZASY W CHORWACJI  2017

NIERUCHOMOŚCI W CHORWACJI

  • HR
  • PL
  • GB
mieszkania, Zadarska
Rodzaj:
mieszkania
Miejscowość/Wyspa:
Zadar
Cena: 305 640 EUR
domy, Splitsko Dalmatinska
Rodzaj:
domy
Miejscowość/Wyspa:
Marina
Cena: 790 000 EUR
domy, Zadarska
Rodzaj:
domy
Miejscowość/Wyspa:
Privlaka
Cena: 950 000 EUR
Chcesz sprzedać lub wynająć mieszkanie, dom, lokal lub inną nieruchomość, wyslij nam jej podstawowe dane i fotografie.
ZŁÓŻ OFERTĘ ONLINE
a umieścimy ją w naszej ofercie.
Jeśli chcesz kupić lub wynająć mieszkanie, dom, lokal lub inną nieruchomość, której nie znalazłeś w naszej ofercie
ZGŁOŚ ZAPOTRZEBOWANIE
a znajdziemy ją dla Ciebie.

Obrót nieruchomościami w Chorwacji

Ogólnie o zakupie nieruchomości w Chorwacji

Zagraniczne osoby fizyczne i prawne mogą w Republice Chorwacji kupować nieruchomości na kilka sposobów:
- zakup na warunkach obowiązujących obywateli Republiki Chorwacji (obywatele i osoby prawne z UE) 
- zakup na podstawie uzyskanej zgody na zakup, wydanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości 
- poprzez założenie spółki prawa handlowego, jako własności osoby fizycznej lub prawnej 

Zagraniczne osoby fizyczne i prawne mogą, jeśli prawo nie stanowi inaczej, na zasadzie wzajemności nabyć na terytorium Republiki Chorwacji nieruchomość na własność po wydaniu zezwolenia przez Ministra Sprawiedliwości. 

Na podstawie ustawy o zmianach i uzupełnieniach Ustawy o prawie własności oraz innych prawach rzeczowych z 05.12.2008, która weszła w życie 1. lutego 2009, zezwolenie nie jest potrzebne dla obywateli i osób prawnych z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Osoby te uzyskują prawo własności nieruchomości na zasadach obowiązujących obywateli Republiki Chorwacji oraz osoby prawne z siedzibą w Republice Chorwacji. 

Ponadto, cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomość w Republice Chorwacji zakładając w Republice Chorwacji spółki prawa handlowego, które także mogą zakupić nieruchomość. Najczęstszą formą spółki handlowej w Republice Chorwacji jest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, którą może założyć i być jej jedynym wspólnikiem tylko jedna osoba. Najniższa kwota kapitału zakładowego nie może być mniejsza niż 20.000,00 kun. Jeśli nieruchomość jest wnoszona jako wkład założycielski lub poprzez jej nabycie wkład założycielski zostaje zwiększony, firma może być zwolniona z płacenia podatku od obrotu nieruchomościami. 

Cudzoziemcy nie mogą uzyskać prawa własności do nieruchomości znajdujących się na: 
- obszarach wyłączonych, w celu ochrony interesów i bezpieczeństwa Republiki Chorwacji 
- obszarach przyrody chronionej, 
- w lasach i gruntach leśnych, 
- gruntach rolnych.

Osoby fizyczne i zakup nieruchomości

Dnia 25 lipca 2006 roku weszła w życie Ustawa o zmianach i uzupełnieniach Ustawy o prawie własności oraz innych prawach rzeczowych («Narodne novine», numer 79/2006.), w której uprawnienia do udzielania zgody na uzyskanie prawa własności przez osoby zagraniczne na terytorium Republiki Chorwacji zostało przekazane Ministrowi Sprawiedliwości. 
Na podstawie Ustawy o zmianach i uzupełnieniach Ustawy o prawie własności oraz innych prawach rzeczowych z 05.12.2008, która weszła w życie 1.lutego 2009, zgoda nie jest potrzebna dla obywateli i osób prawnych z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz osób prawnych z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Osoby te uzyskują prawo własności nieruchomości na zasadach obowiązujących obywateli i osoby prawne z Republiki Chorwacji oraz osoby prawne z siedzibą w Republice Chorwacji. 
Decyzje odnośnie udzielenia zgody na uzyskanie prawa własności nieruchomości w Republice Chorwacji zapadają w postępowaniu administracyjnym, wszczętym na wniosek strony. Do pisemnego wniosku należy dołączyć: 
- podstawę prawną nabycia własności (umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny, umowa o dożywociu lub podobne) w oryginale lub poświadczonej kserokopii;
- dowód własności sprzedającego/zbycia przedmiotowej nieruchomości względnie wyciąg z ksiąg wieczystych, w oryginale lub poświadczonej fotokopii, nie starszy niż sześć miesięcy;
- zaświadczenie (oryginał nie starszy niż sześć miesięcy) organu jednostki samorządu terytorialnego właściwego dla planowania i zagospodarowania przestrzennego (z urzędu żupanii - odpowiedniaka polskiego województwa), o położeniu nieruchomości w granicach objętych planem przestrzennym;
- poświadczenie obywatelstwa zagranicznego nabywcy (poświadczona kserokopia paszportu), lub poświadczenie statusu osoby prawnej (wyciąg z rejestru handlowego), jeśli kupujący jest zagraniczną osobą prawna;
- w przypadku działania przez pełnomocnika należy dostarczyć pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczonej kserokopii. 
Wraz z wnioskiem, oprócz wymienionych dokumentów, należy złożyć potwierdzenie uiszczenia opłaty administracyjnej. Zgodnie z artykułem 21. Ustawy o zmianach i uzupełnieniach Ustawy o opłatach administracyjnych («Narodne novine», numer 163/03.), ściślej, zgodnie z taryfą numer 74.a, ustalono następujące kwoty opłat administracyjnych:
- za złożenie wniosku - 50 kun,
- za wydanie decyzji o nabyciu nieruchomości (Zgoda Ministerstwa Sprawiedliwości ) - około 2000 kun oraz
- za każde ewentualne uzupełnienie wniosku (w przypadku, gdy braku określonych dokumentów) - 20 kun,
  - opłaty za zaksięgowanie w sądzie i katastrze - 500,00 kn.

Zakup nieruchomości poprzez założenie spółki prawa handlowego

Zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jako zagraniczni inwestorzy w Republice Chorwacji, mogą zakładać i uczestniczyć w zakładaniu spółki handlowej na zasadzie domniemanej wzajemności. Taka spółka handlowa ma taki sam status jak osoba krajowa i jako osoba krajowa może nabywać nieruchomości. W taki sposób zagraniczne osoby fizyczne i prawne mogą nabywać na własność nieograniczoną liczbę nieruchomości. 

Najczęstszą formą spółki handlowej w Republice Chorwacji jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, którą może założyć i być jej jedynym wspólnikiem tylko jedna osoba. Najniższa kwota kapitału zakładowego nie może być mniejsza niż 20.000,00 Kun. Jeśli nieruchomość jest wnoszona jako wkład założycielski lub poprzez jej zakup powiększa się wkład założycielski, firma może być zwolniona z płacenia podatku od obrotu nieruchomościami.

Gdy domy lub mieszkania są wnoszone do spółki handlowej jako wkład założycielski lub zwiększenie kapitału zakładowego, podlegają zwolnieniu z płacenia podatku od obrotu nieruchomościami, w kwocie 5 %.

Sprzedaż nieruchomości w Chorwacji dokonywana przez obywateli zagranicznych 
Wszystkie zagraniczne osoby fizyczne i prawne mogą sprzedawać swoje nieruchomości znajdujące się na terytorium Republiki Chorwacji bez jakichkolwiek przeszkód. 

Sprzedający zobowiązuje się umową sprzedaży przekazać przedmiot kupna - sprzedaży kupującemu, a kupujący zobowiązuje się zapłacić sprzedającemu ustaloną cenę (art.454/1 Ustawy o …... Przy poświadczaniu umowy kupna-sprzedaży obowiązkowe jest poświadczenie podpisu sprzedającego, podczas gdy kupujący nie ma obowiązku poświadczania podpisu. Umowę kupna-sprzedaży można poświadczyć także zagranicą, najlepiej w chorwackim przedstawicielstwie dyplomatycznym, a jeśli poświadcza się u notariusza, umowa musi być przetłumaczona na język chorwacki przez upoważnionego tłumacza przysięgłego.

CROPOL NIERUCHOMOŚCI, Mirko Daničić
43-100 Tychy, Plac Filipa Nowary 21
tel. +48 603893120, +48 32 3286422  fax.: 032 227 1462
e-mail: biuro@cropol.pl
Skype: cropol-md

Projekt Cropol - Realizacja ProNet sp. z o.o.